برای تمام کسانی که به نوعی اهل فهمیدن هستند این موضوع اتفاق خواهد افتاد، اینکه به علتی غیر از دلیل شخصی بر روی مسئله ای تاکید داشته باشند و فرد یا افرادی با آن مخالف باشند و با وجود اینکه این تاکید حق و به مصلحت جامعه است

آن افراد در صددزیر سوال بردن و یا برخورد با آن شخص را فراهم نموده باشند . اما وظیفه در این موارد چیست ؟ مشخص است که تنها گذاشتن حق باعث غلبه باطل می شود . حق و باطل فقط ایران و آمریکا که نیست هر آنچه باعث حفظ و تقویت اسلام می شود آن حق و غیر آن باطل است. خیلی وقت ها در برخوردهای افکار حق و باطل لازم است که ما موضع به حق داشته باشیم و حمایت کنیم، اما اگر این کار صورت نگرفت و رسم عام شد درست زمانی که ما نیز در همان موقعیت قرار می گیریم و حق هستیم کسی وظیفه خود را ادا نمی کند. دنیا این قابلیت را دارد که ما شاهد نتیجه برخی از اعمال خود باشیم. امروز خبری و اثری از دشمنان امام حسین (ع) نیست از تنها گذارندگان امام هم خبری نیست، اما از حسین (ع) که حق بود چطور تازه آنها که تاخیر هم کردند در یاری حق، فقط به جهت پیگیری خون حسین (ع) که حق بود ماندگار شده اند .

نوشته شده در تاریخ جمعه 1 دی 1391    | توسط:     | طبقه بندی: درس های سیاست،     | نظرات()